quan tâm nha mau Estella Heights không thể không xem

quan tâm nha mau Estella Heights không thể không xem

vË th¿ dñ án Estella Heights

Estella Heights là càng dñ án hãp tác cça 2 chç đ§u tư Keppel Land và Công ty Ti¿n PhưÛc ti¿p tåc phát triÃn, trưÛc đó 2 chç đ§u tư đã b¯t tay và Estella Heights Keppel Land SaleReal thành công ĐÑi vÛi mÙt dñ án đ·c biÇt thú vË chính là The Estella Heights – dñ án cao c¥p đưãc xây dñng hơn chu©n mñc 5 sao cça Singapore. ĐÑi vÛi thå trß l¡i l§n này, 2 chç đ§u tư đã có càng chính sách và lÑi di chuyÃn l¡.

dñ án n±m t¡i đâu? t¡o Nhïng thông tin gì? Là nhïng câu hÏi të phía mÙt vài Quý khách, bài vi¿t dưÛi đây, nhóm chuyên gia SaleReal s½ Làm Quý khách hàng tr£ lÝi câu hÏi đ¥y.

Estella Heights là càng dñ án phân khúc thuÙc tuy¿n đưÝng huy¿t m¡ch xa lÙ Hà NÙi, tÍa l¡c t¡i phưÝng An Phú, Qu­n 2. dñ án n±m ngay trung tâm Nhïng khu đô thË s§m u¥t như khu đô thË Th£o ĐiÁn, khu đô thË An Phú, khu vñc đô thË R¡ch Chi¿c, đây đÁu là Các điÃm đang phát triÃn ß Qu­n 2.

Là mÙt đËa th¿ vàng hơn đưÝng xa lÙ Hà NÙi, là ch× lưu thông linh ho¡t VÛi Các tuy¿n đưÝng như đ¡i lÙ Mai Chí ThÍ, đưÝng Võ Chí Công, đưÝng cao tÑc Long thành - D§u Giây, đây là Các tuy¿n đưÝng trÍng y¿u cça t¥t c£ ngóc ngách di chuyÃn l¡i thành đưãc nh­n đËnh cao, cư dân an cư t¡i dñ án có kh£ năng liên k¿t vùng trong sÑ Nhïng khu liÁn kÁ thông qua Các tuy¿n đưÝng càng t§m thích hãp lý.

Të xa lÙ Hà NÙi g¯n k¿t đ¿n c§u Sài Gòn đà l¡i ngã tư Hàng xanh, liên k¿t l¡i sân bay QuÑc t¿ Tân Sơn Nh¥t.

đi qua trung tâm thành phÑ m¥t 10 phút theo tråc đưÝng đ¡i lÙ Mai Chí ThÍ và đưÝng h§m Thç Thiêm.

cư dân có kh£ năng di chuyÃn qua khu vñc đô thË Sala cça Đ¡i Quang Minh và khu đô thË xa l¡ Thç Thiêm qua đ¡i lÙ Mai Chí ThÍ.

DÍc theo đưÝng xa lÙ Hà NÙi, ngưÝi dân chung cư qu­n 2 có thà di chuyÃn tÛi Qu­n Thç Đéc và khu công nghÇ cao, làng đ¡i hÍc và tÉnh ĐÓng Nai trong sÑ thÝi gian 10 phút đi.

Và të xa lÙ Hà NÙi, có thà liên k¿t đ¿n đ¡i lÙ Mai Chí ThÍ nh±m g¯n k¿t tÛi đưÝng cao tÑc Long thành - D§u Giây đà đ¿n Các tÉnh ra miÁn Đông Nam BÙ như tÉnh ĐÓng Nai, Vũng Tàu.

Liên k¿t khu vñc s½ nhanh chóng hơn khi mà tuy¿n Metro SÑ mÙt B¿n ra - SuÑi Tiên cuÑi năm 2020 s½ đưãc đưa vào ho¡t đÙng, đây s½ là con đưÝng đưãc sí dång các nh¥t.

phía c¡nh đ¥y, viÇc g¯n k¿t đ¿n Các trung tâm và khu hành chánh t¡i mÛi dñ án s½ mau chóng hơn. Quý khách có kh£ năng cho con em tham gia Nhïng trưÝng hÍc ß g§n khu như trưÝng m§m non Th£o ĐiÁn, trưÝng m§m non An Phú, trưÝng m§m xanh Khôi Nguyên, trưÝng trung hÍc phÕ thông Thç Thiêm, trưÝng Tr§n QuÑc To£n, trưÝng trung hÍc cơ sß An Phú, đây là mÙt sÑ trưÝng hÍc dành cho Các con em đang vô đÙ tuÕi di chuyÃn hÍc.

Nhïng trung tâm kinh doanh chÉ cách dñ án Estella Heights chÉ cái 5 phút đi, khu vñc trung tâm thương m¡i Parkson Cantavil, Mega Market An Phú, đây là Các khu vñc mua s¯m ĐÑi vÛi hàng trăm m·t hàng tÛi të Nhïng tên tuÕi nÕi ti¿ng, sµn sàng phåc vå đòi hÏi trong sÑ cuÙc an cư hàng ngày cça Quý khách hàng.

Quy mô dñ án Estella Heights

dñ án có phéc quy mô diÇn tích đ¥t gÓm 4.7 hecta, đưãc xây dñng mÍi là 4 block, gÓm 33 - 34 t§ng và c¥p 872 s£n ph©m nên sàn BDS, måc tiêu đ·t ra đ¥y chánh là thå thi¿t k¿ năm sao cça căn hÙ, chç đ§u tư đã đưa thành Các tiÇn ích đưãc l¯p càng cái thích hãp, thu­n lãi sí dång cho dân cư.

thi¿t k¿ căn hÙ chung cư bao gÓm nhiÁu lo¡i, thu­n lãi cho chç nhà t¡o kh£ năng tìm càng điÃm sinh sÑng phù hãp, t¡o mÍi 4 lo¡i chung cư, lo¡i căn hÙ chung cư càng phòng ngç, chung cư 2 phòng ngç, căn hÙ chung cư 3 phòng ngç, căn hÙ 4 phòng ngç và lo¡i biÇt thñ trên không, diÇn tích cça Nhïng chung cư này dao đÙng të 59m2 - 30m2, tùy vô lo¡i căn hÙ chung cư và sÑ m2 s½ thích hãp ĐÑi vÛi lo¡i căn hÙ đó, phù hãp ĐÑi vÛi mÍi Nhïng đÑi tưãng.

môi trưÝng căn hÙ chung cư Estella Heights đưãc k¿t c¥u ĐÑi vÛi Nhïng cánh cía thông gió, đưãc thi¿t k¿ theo bưÛc ki¿n trúc hiÇn đ¡i và Nhïng chung cư đÁu t¡o ban công hóng gió.

NÙi th¥t cça căn hÙ cao c¥p qu­n 2 đưãc chç đ§u tư thi¿t k¿ tinh t¿ tëng kho£n ti¿t, sñ chÍn lÍc të Các trang thi¿t bË nÙi th¥t đ¿n të nưÛc ngoài, ĐÑi vÛi tone màu nhà đ¡o cça chung cư đ¥y là màu xám, nhân tÑ này chú trÍng thå tao nhã, đ³ng c¥p cça căn hÙ chung cư mang tÛi, phía c¡nh đ¥y, nÙi th¥t căn b£n cũng đưãc hoàn thành như kÇ b¿p gÓm tç b¿p và Nhïng thi¿t bË dång cå liên quan l¡i đÓ dùng b¿p đÁu đưãc l¯p đ§y đç, tç qu§n áo, tç trang điÃm, Nhïng thi¿t bË trong phòng t¯m đÁu đưãc bÑ trí thu­n lãi, bên c¡nh đó là máy l¡nh và máy nưÛc thu hút cũng đưãc bàn giao đÓng bÙ.

trên đây là Các thông tin liên quan tÛi dñ án Estella Heights gÓm đËa th¿ và Các tiÁm năng phát triÃn dñ án, ngoài thành Nhïng thông tin vÁ quy mô căn hÙ cũng đưãc đÙi ngũ SaleReal Team c­p nh­t, Quý khách hàng t¡o thà TÕng quát và tham kh£o qua bài vi¿t cça chúng tôi vëa l¡ nh­n xét, đà bi¿t thêm thông tin vÁ dñ án, Khách hàng có thà theo dõi qua Các bài vi¿t mà chúng tôi c­p nh­t ti¿p theo.