14 nhận định về Movenpick Phu Quoc MIK VNREP giúp ích cho bạn

14 nhận định về Movenpick Phu Quoc MIK VNREP giúp ích cho bạn

t¡o thành đ§u tư Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc

So VÛi Các thành phÑ du lËch nÕi ti¿ng như Nha Trang, Đà Nµng, Phú QuÑc nay đã có thå tăng lên m¡nh vÁ ch¥t Lưãng khách du lËch. Phú QuÑc là khu vñc Чu tiên và duy nh¥t ß ViÇt Nam thñc hiÇn Nhïng chánh sách miÅn thË thñc cho ngưÝi nưÛc ngoài, miÅn gi£m thu¿ cho Các cá nhân, doanh nghiÇp, .... Tuy th¿ nguÓn cung c¥p phòng ch¥t Lưãng tÛi cñc kó ít Ïi và khan hi¿m. y¿u tÑ này càng kh³ng đË Nhïng dñ án nghÉ ngơi như Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc là cơ hÙi ch¯c cho Các chç b¥t đÙng s£n trong và ngoài nưÛc.

vË th¿ đ¯c đËa cça dñ án Movenpick Phú QuÑc

Movenpick Resort Phú QuÑc là tÕ phù hãp khu du lËch nghÉ dưáng cao c¥p chu©n mñc năm sao t¡o đËa th¿ ưu viÇt ngay t¡i bãi Ông Lang - ThË tr¥n Dương Đông - HuyÇn Phú QuÑc - TÉnh Kiên Giang. càng trong Nhïng bãi biÃn xinh đ¹p nh¥t đ£o ngÍc Phú QuÑc.

VÛi vË trí quá ưu viÇt lúc mÙt m·t nhìn xa bÝ biÃn non ng¯t mÙt m·t tña lưng vô núi xây nên điÁu kiÇn đ·c biÇt lãng m¡n và mÛi gũi vs thiên th¿ ch× đ£o NgÍc. dñ án m¡ng đ¿n đÝi sinh sÑng ưu viÇt nh¥t cho du khách và gây nên thå may m¯n và đơn gi£n cho Khách hàng.

Të đËa th¿ dñ án Movenpick Phú QuÑc du khách t¡o thà đi vÁ:

Sân bay quÑc t¿ Phú QuÑc chÉ m¥t t§m 10 phút.

cái bãi TrưÝng bãi biÃn dài tÛi 1000m VÛi 20 phút ch¡y xe.

M¥t 30 phút nh±m di chuyÃn thuyÁn tÛi R¡ch giá.

ThË tr¥n Dương ĐÓng 10 phút

Làng chài Hàm toàn 10 phút

ThË tr¥n ThÛi an 15 Phút

thành phÑ bà Chí Minh m¥t càng giÝ bay

Hà NÙi m¥t hai giÝ bay.

Ngoài nên, Movenpick còn n±m mÛi nhïng nơi du lËch như 15 phút l¡i công viên Safari, 6 phút l¡i Vinpearl Land, 10 phút l¡i sân Golf, 8 phút l¡i sòng bài Casino,...

tiÁm năng cça dñ án Movenpick Waverly Phú QuÑc

Phú QuÑc đưãc lÙt xác hoàn toàn khi v¥n đÁ mß đưÝng bay quÑc t¿, đưÝng giao thông liên k¿t Nhïng khu vñc đưãc xây xa l¡, hàng lo¡t dñ án nghÉ dưáng đ³ng c¥p đưãc đ§u tư quy mô lÛn đang triÃn khai. Movenpick thành cuÙc hơn vË th¿ không kh£ năng hoàn mù hơn ngay ß bãi biÃn ông Lang thË tr¥n Dương ĐÔng mÙt trong Các thË tr¥n t¡o nhËp đÙ xây s§m u¥t nh¥t đ£o NgÍc.

Phú QuÑc đang đ§u tư lÛn Cơ sß h¡ t§ng và chào rÙng nhïng H¡ t§ng quan trÍng như: Sân bay quÑc t¿ mß thêm Các đưÝng bay th³ng l¡i Nhïng nưÛc Châu Âu, tråc đưÝng xuyên đ£o Bác Nam, chu×i cáp treo nÑi liÁn an ThÛi đ¿n đ£o Hòn Thơm s¯p di chuyÃn vào ho¡t đÙng, c£ng biÃn quÑc tiÅn t¡i Đông Dương đang đưãc triÃn khai.

Đây là giai đo¡n vàng đà đ§u tư lúc Phú QuÑc đang trên sưÝn dÑc cça biÃu đÓ tăng lên trưßng đà đ¡t tÛi đÉnh, vì nhiên m×i ngày “thay da đÕi thËt”, h¥p d«n khách du lËch, gia tăng trưßng BDS mau chóng.

bên c¡nh đ¥y, Các điÁu kiÇn tñ nhiên tuyÇt h£o, cùng vÛi tÑc đÙ b¯t kËp xu lÑi cça nhiên giÛi mau đang chào ra cho đ£o NgÍc nhïng cơ hÙi nh±m phát triÃn, cùng Nhïng dñ án nghÉ ngơi lÛn đang đưãc đ§u tư xây, ch¯c h³n trong tương lai Phú Quôc s½ trß thành tñ đưÝng nghÉ ngơi thé 2 Châu Á. chính bßi nhiên Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc vàng h³n là kênh đ§u tư sinh lÝi dài h¡n cho Các Chç đ§u tư thông thái.

giá bán và chính sách bán hàng Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc thích hãp lý

Chç đ§u tư Movenpick Phú QuÑc luôn trông muÑn mang tÛi Nhïng ưu đãi, thu hút cho Nhïng Chç đ§u tư VÛi trông muÑn đem l¡i thÝi gian nh±m Quý khách hàng t¡o gian huy đÙng và sí dång nguÓn vÑn tÑt nh¥t nh±m sinh lÝi cùng nhau VÛi Các chánh sách:

Cam k¿t lãi nhu­n tÑi thiÃu 10%/năm trong sÑ 10 năm

T·ng 15 đêm nghÉ dưáng/năm trong 10 5

Quý khách hàng nh­n trưÛc cam k¿t thuê 3 năm chi¿t kh¥u 25% GTCH trë vô giá trË thanh toán.

Vay vÑn lên l¡i 65% đëng nên có tài s£n đ£m b£o, VÛi lãi su¥t 0% trong 18 tháng.

Chç đ§u tư Movenpick Waverly Phú QuÑc uy tín

tÕ hãp khu nghÉ ngơi đ³ng c¥p Movenpick Phú QuÑc đưãc Công ty TNHH Sao Cía Dương (MIK) đ§u tư, VÛi kho£n nghiÇm các năm trong sÑ ngành BDS. MIK GROUP đang phÑi hãp ĐÑi vÛi các đÑi tác uy tín d«n đ§u trong sÑ và quÑc t¿ vÁ thi¿t k¿, giám sát, thi công và điÁu hành b¥t đÙng s£n nh±m xây dñng & xây dñng Nhïng dñ án lÛn m¡nh như imperia yên Phú - Qu­n 2, imperia Sky Garden - Hà NÙi, The Park Residence, biÇt thñ Park,....

Ngoài ra ĐÑi vÛi hạ tầng giao thông tại khu vñc dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc có khá nhiÁu xây dñng vưãt trÙi thì VÛi Quý khách hàng l¡i du lËch hay an cư l­p nghiÇp tại khu vñc dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc thì s½ khá dÅ dàng VÛi v¥n đÁ di chuyÃn. ĐÑi vÛi tại bán đ£o Phú QuÑc này có sân bay nÙi đËa và quÑc tiÅn VÛi trên 20 chuy¿n bay th³ng h±ng ngày. Và ĐÑi vÛi vË th¿ të sân bay mà cư dân muÑn di chuyÃn vào Phú QuÑc Movenpick Phu Quoc VNREP chÉ m¥t ĐÑi vÛi 30 phút đi xe và ĐÑi vÛi siêu c£ng tại bán đ£o Phú QuÑc đang đưãc g¥p rút thi công xây dñng công và dñ sáng s½ thành m¯t VÛi thË trưÝng vào đầu 5 2018.

Qua mÙt vài bài vi¿t phía trên do Các đÙi ngũ tÛi të công ty VNREP Team vàng lÍc l¡i VÛi Quý khách hàng quan tâm và VÛi đëng Nhïng th¿ tại dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc còn chéa đñng nhïng đËa th¿ trung tâm hoạt đÙng sầm u¥t đ¯c đËa nh¥t khu vñc dñ án và VÛi dà dàng đơn gi£n di chuyÃn tại đ£o ngÍc Phú QuÑc này.

hơn đây là Nhïng thông tin VNREP muÑn gíi tÛi Quý khách, VÛi thå đáng tin c­y cça Chç đ§u tư VNREP tin h³n ch¥t .SÑ công trình s½ trên c£ sñ mong chÝ. Hi vÍng bài vi¿t đã Khi¿n Khách hàng hiÃu rõ hơn vÁ dñ án Movenpick Phú QuÑc.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""