6 điểm quan trọng khách hàng không nên đầu tư vào SaleReal Team

6 điểm quan trọng khách hàng không nên đầu tư vào SaleReal Team

Thông tin vË trí chung cư Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án mà nhóm chuyên gia SaleReal nh­n xét là ra tham kh£o nh¥t Qu­n 7 vô thÝi điÃm hiÇn t¡i do không Nhïng có quy mô m¡nh mà còn sß hïu đưãc cho mình Nhïng điÃm NÕi trÙi s½ làm cho Khách hàng th¥y vô cùng thích thú. không nên ng«u th¿ mà dñ án đưãc Các chuyên gia b¥t đÙng s£n đánh giá cao.

th¿ đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home t¡i đâu? thà di chuyÃn tÛi të dñ án đ¿n Các khu vñc g§n kÁ hay không? đÙi nhóm chuyên trang duankhunam s½ c¥p đ¿n mÙt sÑ thông tin đà Khách hàng có kh£ năng hiÃu rõ hơn vÁ đËa th¿ căn hÙ Qu­n 7.

Thông tin vË trí căn hÙ Ascent Garden Home

tÍa l¡c hơn khu đ¥t rÙng lÛn m¡nh VÛi diÇn tích 10.425 m2, thuÙc phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh.

an cư ß Ascent Garden Home Qu­n 7, Khách hàng s½ hưßng thå đưãc mÙt kh£ năng k¿t nÑi giao thông vô cùng linh ho¡t, đây là mÙt trong sÑ Nhïng nhân tÑ trÍng điÃm nh±m quy¿t đËnh t¡o thành chÍn lña càng dñ án gì làm ch× sÑng hay không.

Khách hàng chÉ VÛi 15 phút là đã t¡o kh£ năng l¡i đưãc ngay trung tâm Qu­n 1 là càng điÃm vô cùng cùng s§m u¥t, cũng như có méc an cư cao nh¥t t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh là điÃm t­p trung r¥t nhiÁu tiÇn nghi đ³ng c¥p, h§u như nh¯c l¡i khu này ai ai cũng s½ nghĩ l¡i là ch× vui chơi gi£i trí d«n đ§u.

Hay të chung cư Ti¿n Phát Qu­n 7 l¡i Các khu vñc đô thË lÛn m¡nh t¡i Qu­n 2: Nam R¡ch Chi¿c, Th¡nh mù Lãi, an Phú yên Khánh, thú vË là khu đô thË Thç Thiêm chÉ trong sÑ vòng vài 5 l¡i s½ là nơi cñc kó phát triÃn ĐÑi vÛi nhïng dñ án đưãc xu¥t hiÇn cũng như Các cơ sß v­t ch¥t cao c¥p cũng s½ hiÇn diÇn khi chÉ VÛi 10 - 15 phút là đã t¡o thà ti¿p c­n.

đ·c biÇt, chÉ VÛi 5 phút là đã đ¿n đưãc ngay khu vñc đô thË Phú mù Hưng Qu­n 7, cũng là khu s§m u¥t không hÁ kém c¡nh Qu­n mÙt, đây là nơi t­p trung cça khá nhïng dñ án cao c¥p cũng như tiÇn ích. ĐÑi vÛi Nhïng tiÇn nghi NÕi trÙi như trung tâm kinh doanh ViVo City, Crescent Mall, Lotte Mart,... S½ phåc vå cho viÇc gi£i trí, mua s¯m cça Quý khách hàng trß nên đ³ng c¥p.

Hay Quý khách có con em trong đÙ tuÕi đi hÍc có thà gíi l¡i trưÝng quÑc tiÅn Nh­t B£n, Hàn QuÑc, đ¡i hÍc Rmit, đ¡i hÍc Tôn Đéc Th¯ng,... Và Nhïng bÇnh viÇn Tim Tâm Đéc, bÇnh viÇn FV s½ phåc vå cho nhu c§u chăm sóc, khám séc khÏe VÛi trang thi¿t bË hiÇn đ¡i.

dân cư t¡i chung cư Ascent Garden Home nh­n đưãc thà này cũng chánh do tÍa l¡c trong sÑ khu có H¡ t§ng giao thông xây dñng ĐÑi vÛi nhiÁu tuy¿n đưÝng như: NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn Văn Linh, Nhơn Đéc - PhưÛc LÙc, cao tÑc B¿n Léc - Long nên,...

không Các v­y đËa th¿ cça Ascent Garden Home còn n±m giáp ĐÑi vÛi sông C£ G¥m, VÛi ưu điÃm này đÙi ngũ chuyên gia duankhunam đnáh bÝ b¿n s½ mang l¡i cho cư dân Các làn gió thoáng mát, Khi¿n tr£i nghiÇm càng cuÙc sÑng trong sÑ lành, tách biÇt tuyÇt đÑi ĐÑi vÛi Nhïng ti¿ng Ón, båi khói điÃm ngoài đưÝng phÑ. Khi¿n séc khÏe cça ngưÝi dân đưãc b£o đ£m mÙt t§m tÑi ưu nh¥t, có đưãc Can ho Ascent Garden Home Quan 7 SaleReal cuÙc sÑng vui v» và dÅ chËu.

trên đây là bài vi¿t đưãc chuyên gia SaleReal chia s» vÁ đËa th¿ n±m cça Ascent Garden Home Qu­n 7, bài vi¿t s½ Làm Khách hàng có cách nhìn TÕng quan và hình dung rõ nét trên vÁ vË th¿ cça dñ án. ĐÑi vÛi Nhïng phương pháp g¯n k¿t giao thông s½ Làm Quý khách tham kh£o xem có thñc sñ phù hãp VÛi đòi hÏi cça gia đình cũng như b£n thân mình hay không.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""