cong ty FLC điều chưa kể

cong ty FLC điều chưa kể

Eco Charm Đà Nµng càng trong sÑ Các dñ án quy mô nh¥t t¡i khu Tây B¯c, Liên ChiÃu Đà Nµng hiÇn thÝi, khi tÍa l¡c t¡i phưÝng Hòa HiÇp Nam, và c¡nh bên cía sông Cu Đê. vË trí Tå hÙi đ§y đç y¿u tÑ phong thçy lúc lÑi view 4 m·t giáp sông, và dñ án Eco Charm chÝ s½ là nơi sáng gây ra trË giá an cư đ³ng c¥p cho khác hàng.

Đây là tuy¿n đưÝng g¯n k¿t chÉnh giïa VËnh Nam Chơn và biÃn Lăng Cô, càng trong sÑ Nhïng b£i t¯m đ¹p nh¥t ViÇt Nam hiÇn thÝi khi chéa đñng bãi cát dài tr¯ng mËn và làn nưÛc biÃn trong non. Và thú vË Eco Charm FLC đưãc c¥u trúc thành phÑ đáng sÑng ĐÑi vÛi ki¿n trúc k¿t c¥u tân ti¿n cao c¥p. Và dñ án Eco Charm s½ là mÙt trong sÑ Nhïng thå lña chÍn không thà bÏ qua n¿u Quý khách hàng đ§u tư chú ý b¥t đÙng s£n khu vưc, cũng như Quý khách hàng muÑn tìm ki¿m cho mình mÙt điÁu kiÇn sÑng hoàn mù g§n gũi thiên th¿ sông nưÛc.

đËa th¿ dñ án Eco Charm

Eco Charm tÍa l¡c t¡i mÙt trong sÑ Các b£i biÃn đ¹p nh¥t ViÇt Nam hiÇn t¡i, tÍa l¡c hơn cung đưÝng chánh g¯n k¿t giïa VËnh Nam Chơn và Lăng Cô, phía c¡nh đ¥y đưãc bao bÍc do hòn đ£o Thçy Tå và n±m đ§u cía sông Cu Đê. dñ án Eco Charm ©n chéa càng không c£nh hùng vĩ lúc đưãc bao bÍc do sông, núi và biÃn đç séc đà sáng xây ra mÙt cñc tác hiên nhiên, và t­p đoàn FLC cũng mau chân khi n±m giï cho mình càng khu đ¥t cñc xinh đ¹p này.

khi Quý khách hàng an cư ß dñ án Vinpearl Làng Vân s½ đưãc sÑng trong sÑ càng không gian mát m», mÙt khí h­u trong sÑ lành. Đây là nơi nghÉ dưáng tuyÇt mù cho Nhïng doanh nhân đ³ng c¥p và Các du khách quÑc tiÅn. tÍa l¡c phía bÝ biÃn nghe Nhïng ti¿ng sóng v× rì rào, Nhïng làn gió se l¡nh të hơi biÃn trong mÙt khung c£nh thơ mÙng và lãng m¡n. mÍi tinh hoa trÝi đ¥t HÙi tå và chan hòa vào tñ nhiên hoang sơ đây s½ là càng cñc tác nghÉ ngơi hàng đ§u ViÇt Nam.

an cư trong càng không gian trong lành, mát m» và thoáng đãng Quý khách lúc sinh sÑng t¡i Eco Charm s½ đưãc t­n hưßng mÙt điÁu kiÇn sinh sÑng cñc kì hoàn h£o phù hãp ĐÑi vÛi Các Khách hàng thưãng lưu, ch× nghĩ ngơi lý tưßng dưÛi t§m nay gian làm viÇc căng th³ng. VÛi hưÛng view 4 m·t giáp sông và biÃn đëng c£nh hïu tÉnh Làm gi£m bÛt stress hïu hiÇu, cân b±ng đÝi sÑng tÑt nh¥t. t¡i dñ án Eco Charm nÙi Tå hÙi đ§y đç Nhïng tÑ ch¥t đà làm thành càng kiÇt tác.

ß Eco Charm Đà Nµng đưãc c¥u trúc mÙt không gian an cư yên ninh biÇt l­p VÛi phía ngoài, Cơ sß h¡ t§ng đưãc chç đ§u tư FLC nh¥n m¡nh đ§u tư xây khi¿n cñc kì bài b£n, và cùng vÛi đó là xây dñng thành càng qu§n thà đ§y đç dËch vå tiÇn ích ß Eco Charm hưÛng tÛi mÙt không gian sÑng thưãng lưu, phía c¡nh đó të dñ án Eco Charm kho£ng t§m di chuyÃn tÛi trung tâm thành phÑ cùng vÛi Nhïng khu trung tâm hành chính thành phÑ, và khu nhà ga và sân bay quÑc tiÅn cñc kì đơn gi£n chÉ m¥t cách 10 phút đi.

Eco Charm Đà Nµng quy ho¡ch tÕng kh£ năng

dñ án Eco Charm đưãc chç đ§u tư FLC đưãc phát triÃn ĐÑi vÛi nhïng tiÁn khçng lên tÛi 2.000 tÉ đÓng trên quy mô diÇn tích 60ha, đây là càng trong sÑ Các dñ án quy mô đ³ng c¥p nh¥t t¡i khu tråc Tây B¯c Đà Nµng thÝi kó hiÇn t¡i.

Nhóm chuyên gia PiRealtor Team nh­n xét cao dñ án Vinpearl Làng Vân s½ trß nên tâm điÃm cça BDS nghÉ ngơi Đà Nµng do quy mô m¡nh và Tå hÙi đ§y đç Nhïng dËch vå đ³ng c¥p nh¥t trong sÑ càng qu§n thà nghÉ dưáng 5 sao.

Chuyên gia PiRealtor nh­n đËnh cao dñ án Eco Charm s½ trß nên tâm ch× cça sàn b¥t đÙng s£n Đà Nµng ĐÑi vÛi quy mô cao c¥p và HÙi tå đ§y đç Nhïng các dËch vå cơ sß v­t ch¥t cao c¥p đà t¡o mÙt môi trưÝng sÑng đ³ng c¥p.

hơn quù đ¥t rÙng trên 60ha chç đ§u tư FLC xây dñng Eco Charm ra 3 giai đo¡n khác nhau, VÛi Nhïng h¡ng måc dñ án cå thà như sau: đ¥t làm H¡ t§ng 13.9ha, đ¥t dành xây phát triÃn chç ß 21.8ha, đ¥t thương m¡i năm.2ha và dành cho dËch vå cơ sß v­t ch¥t là 18.6ha, và Nhïng mô hình xây nhà y¿u là: đ¥t nÁn, nhà phÑ, shophouse và biÇt thñ ĐÑi vÛi thi¿t k¿ đ³ng c¥p.

Eco Charm đưãc phát triÃn VÛi Các dËch vå tiÇn ích Vưãt b­c t¡o thà k¿ l¡i như: công mĩ VÛi sáng trúc vun ĐÑi vÛi quy mô 2.4ha điÃm mái chéc Nhïng thå kiÇn ngoài trÝi, hÓ câu cá dành cho Các Khách hàng ưa thích bÙ môn này, phân khu vñc sân golf và tennis dành cho Các Quý khách hàng yêu thích thà thao, cung đưÝng điêu kh¯c sinh v­t biÃn, trung tâm kinh doanh https://pirealtor.net/eco-charm-da-nang/ VÛi Nhïng lo¡i m·t hàng đ§y đç danh ti¿ng nÕi ti¿ng, trưÝng hÍc và bÇnh viên theo chu©n quÑc tiÅn, cùng đó là Các siêu thË mua s¯m, nhà hàng ăn uÑng và Các quán coffee trong nÙi khu vñc dñ án.

điÃm nh¥n NÕi trÙi cça Eco Charm Đà Nµng

đëng gian: khi Quý khách sinh sÑng t¡i nhà phÑ Eco Charm s½ đưãc hưßng thå mÙt môi trưÝng sÑng thoáng đãng và thông thoáng, tÍa l¡c bên c¡nh sông Cu Đê và hòn đ£o Thçy Tú, ch× hưßng thå Nhïng làn gió mát të sông và biÃn đem tÛi xua tan đi Nhïng mÇt nhÍc trong khu thưÝng ngày.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""